O projekte Dojčiť je IN - kampaň za zdravšiu generáciu

 

 

Kampaň organizuje, v plnej miere realizuje a za realizáciu zodpovedá

subjekt „Dávid Brňák – L.I.S.T. Mudrochova 7478/3, 831 06 Bratislava,

IČO: 45694541, IČ DPH: SK1077569119,(ďalej ako „Organizátor“)


 

Kampaň má zvýšiť  informovanosť mladých žien a ich rodinných príslušníkov o prínosoch dojčenia a aspoň čiastočne vyvážiť masovú kampaň zameranú na propagáciu umelých náhrad materského mlieka a farmaceutických výrobkov.

Cieľové skupiny sa oslovujú spôsobmi, ktoré sú ľahko dostupné pre všetky vekové kategórie. Kým u prvotnej cieľovej skupiny (ženy vo veku 15-40 rokov) sa jedná okrem odovzdávania informácií o téme aj o motiváciu , u druhotnej skupiny (okolie žien-matiek) sa kladie dôraz na budovanie podpory dojčiacich matiek v ich snahe.
 

Názov projektu oslovuje ženy 21.storočia.
 

Ľudia zainteresovaní do realizácie projektu  - od žiakov základných škôl  cez spoločenské organizácie až po podnikateľské subjekty- sa oboznámia  s dôležitosťou návratu k prirodzeným metódam v takej vzácnej oblasti života ako výchova novej generácie.
 

 

 

Financovanie kampane je založené na "cause related marketing"

t.j. z príjmov za reklamné plochy na plagátoch a webe kampane a

tiež z predaja reklamných predmetov v rámci kampane.

Prijímanie priameho finančného príspevku (dar, zbierka)

v rámci kampane nie je v našej kompetencii a v prípade, že fyzické

či právnické osoby by chceli podporiť  takouto formou myšlienku kampane,

je im doporučené podpora priamo OZ Mamila a OZ Fórum života.

 

 

Organizátor kampane si vyhradzuje právo na výber partnerov kampane.

Partnerom kampane sa môžu stať podnikateľské subjekty, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá:


 

1,Zmluva o partnerstve,

2,Vyhlásenie o tom, že Partner svojou podnikateľskou činnosťou

nepodporuje výrobu, distribúciu, predaj ani propagáciu náhrad

materského mlieka, liekov, zbraní a pornografických materiálov.
od 1.4.2012 aj Vyhlásenie o tom, že činnosť partnera je v súlade s Medzinárodným kódexom marketingu náhrad materského mlieka.
Pridaním tejto podmienky sa nemenia povinnosti Organizátora vyplývajúce zo zmlúv uzatvorené s partnermi pred týmto dátumom.

3,Úhrada faktúry za objednané služby do dňa splatnosti

4,Dodanie podkladov uvedených v zmluve o partnerstve

 

Organizátor kampane si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku

na partnerstvo v prípade, že podnikateľská činnosť objednávateľa

je v rozpore s dobrými mravmi  alebo s poslaním kampane.

 

 

Organizátor zabezpečuje organizačné, reklamné, marketingové a obchodné záležitosti v rámci

kampane. Poskytovať odborné poradenstvo v súvislosti činnosti OZ Mamila a Poradne Alexis nie je v našej kompetencii.


Webstránka , ako aj propagačné materáli kampane v elektronickej aj tlačovej forme majú slúžiť ako spojka medzi ľuďmi, ktorých kampaň oslovil a aktivitami OZ Mamila a Poradne Alexis.


OZ Mamila ani prevádzkovateľ Poradne Alexis nie sú v žiadnom obchodnom vzťahu s Organizátorom.
Tieto subjekty zabezpečujú výhradne odbornú činnosť v rámci svojej riadnej činnosti a nepodieľajú sa na organizácii kampane v rámci obchodného vzťahu, t.j.za finančnú úhradu.

 

 

Vypracovala: Katarína Brňáková, koordinátorka projektu

info@dojcit-je-in.com