Podmienky súťaže na stránke        www.dojcit-je-in.sk ,

pri príležitosti Európskeho týždňa dojčenia 2012

Trvanie súťaže: 1.10. - 29.10.2012

 

Podmienky účasti

Usporiadateľom súťaže je prevádzkovateľ oficiálnej webstránky kampane "Dojčiť je IN" - Dávid Brňák-L.I.S.T. , Mudrochova 7478/3, 83106 Bratislava, IČO:45694541, IČ DPH: SK1077569119

Súťaž je určená všetkým návštevníkom stránky www.dojcit-je-in.sk .

 

Do súťaže sa nesmú zapájať zamestnanci ani zmluvní spolupracovníci Usporiadateľa, obchodní partneri a ich rodinní príslušníci, ktorí výhry do súťaže venujú.

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 15 rokov a ktorá splní všetky osobitné podmienky súťaže zverejnené na stránke
www.dojcit-je-in.sk .


Výhra

1.cena: Víkendový pobytový balík pre 4-člennú rodinu (2 dospelí , 2 deti) v apartmáne alebo mobilnom dome v destinácii VILLA BETULA RESORT*** v Liptovskej Sielnici v hodnote 202 € (bez DPH) .
Balík zahŕňa:
-ubytovanie na 2 noci v štýlovom apartmáne alebo mobilnom dome pre 2 dospelé osoby a 2 deti
-2 x raňajky pre 2 dospelé osoby a 2 deti v REŠTAURÁCII VILLA BETULA
-1 x vstup pre dospelých do vírivky a sauny v PENZIÓNE VILLA BETULA
-3x celodenný vstup pre deti na najväčšie detské ihrisko BABYLAND VILLA BETULA
-1x vstup pre celú rodinu na cvičné golfové odpalisko DRIVING RANGE VILLA BETULA (bez zapožičania golfových palíc a loptičiek)
Balík NEzahŕňa: miestny poplatok vo výške 0,65 € za osobu staršiu ako 12 rokov na 1 noc
Cenu do súťaže venovala S Hotel s.r.o. , VILLA BETULA RESORT***

2.cena: Poukaz v hodnote 50 € (s DPH) na služby  www.rodinna-anglictina.sk
Cenu do súťaže venoval Dávid Brňák-L.I.S.T. - prevádzkovateľ portálu a poskytovateľ služieb www.rodinna-anglictina.sk


3.cena: Kniha "Praktický návod na dojčenie"

Cenu do súťaže venovalo OZ Mamila

 

 

 

Podmienky získania a odovzdania výhry

Trvanie súťaže: 1.10. - 29.10.2012
Žrebovanie prebehne 30.10.2012 v prítomnosti aspoň jedného predstaviteľa OZ Mamila a Usporiadateľa súťaže.

Výhercom sa stáva osoba, ktorá počas trvania súťaže správne odpovedala na súťažné otázky vyplnením súťažného formulára a poskytla všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu svojej osoby a bola za výhercu vyhlásená.

 

Výherca bude o výhre informovaný mailom, resp. telefonicky. Pokiaľ bude mailom vyzvaný k prebratiu ceny, resp. poskytnutí dodatočných údajov potrebných na odovzdanie ceny a do 5 dní nebude na tento mail reagovať, cena prepadá v prospech Usporiadateľa. V tomto prípade bude vyžrebovaný náhradný výherca.

 

Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním ...), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o jej predĺženie usporiadateľa nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov.

 

Usporiadateľ súťaze nezodpovedá za vady doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postúpi Usporiadateľ na výhercu.


Výhra podlieha zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení Zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmu a aktuálnom platnom znení.Za zdanenie výhry zodpovedajú výhercovia.

 

Účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí s týmito podmienkami súťaže.

 

Ochrana osobných údajov

Návštevníci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú Prevádzkovateľovi portálu www.dojcit-je-in.sk svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail ...), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení.

 

Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely realizácie súťaže, odovzdania výhry a propagácie ďalších súťaží, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich z podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže.

 

Usporiadateľ súťaže sa zároveň zaväzuje neposkytnúť osobné údaje (okrem e-mailu) s výnimkou prípadu, kedy sa účastník stane výhercom súťaže za účelom dodania výhry od obchodného partnera. 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a po jej skončení na čas odovzdania výhry a zistenia dodržania týchto a osobitných podmienok súťaží. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je neodvolateľný.

 

Výhry a výhody získané v súťaži nie sú právne vymáhateľné.

 

Usporiadateľ si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore s podmienkami súťaže a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo návštevníkovi odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na úpravu podmienok a pravidiel súťaže z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

 

Súťažné podmienky budú k dispozícii na webstránke www.dojcit-je-in.sk počas celej doby trvanie súťaže až do 3 mesiacov od odovzdania výhry.

 

Chcem súťažiť